5 Skills Everyone Need to Know Before Graduating College

Hello world,

Graduation season is finally here for many college students. You’ve finally made it through four years of college, you’ve finally applied for your graduation, and you are a few days away from your diploma, arguably one of the most expensive pieces of paper you’ve paid for (willingly or otherwise). Many of us would be wondering if we are ready to conquer the real world with a bag full of hopes and $20,000 in debt. But little did you know that college managed to leave out a few things from their curriculum, things that you actually need to survive in the real world.

Mùa tốt nghiệp cuối cùng đã ở đây. Cuối cùng bạn đã học được bốn năm đại học, cuối cùng bạn đã nộp đơn xin tốt nghiệp và bạn chỉ còn vài ngày nữa là có bằng đại học, một trong những tờ giấy đắt nhất mà bạn đã trả phải trã. Nhiều bạn sẽ tự hỏi liệu mình đã sẵn sàng chinh phục thế giới thực với một túi đầy hy vọng và khoản nợ học phí 20.000 đô la? Nhưng ít người biết rằng đại học đã bỏ quên một vài điều trong chương trình giảng dạy của họ, những điều mà chúng ta thực sự cần để tồn tại trong thế giới thực.

Principals of Savings 1001

sandy-millar-G-Aj03ckq0w-unsplash
Photo by Sandy Millar on Unsplash

I wished I was better at managing my spending by having a separate savings account from my actual checking account. Since I didn’t have a credit card, I was using a debit card that linked to my checking. So whenever I overdraft, I would transfer money from savings into checking, and it happened so often that I decided there was no point for me to have a savings account. Before I realized it, I was practically living paycheck to paycheck.

It took about a year since graduating that I finally leaned away from my habit. I still did it once or twice, and it was difficult to fix. I ended up moving all of my money into a high-interest savings account with Wealthfront, which limited me from having immediate access to my money, while also making money from the accrued interest that the bank would pay me for banking with them. I’m finally starting to save for an emergency fund, and my next goal is a downpayment for a house. If you want to learn more about how to save money, then check out my blog on how to grow your money.

Mình ước gì đã quản lý chi tiêu tốt hơn bằng cách có một tài khoản tiết kiệm riêng ngoài  checking của mình. Vì mình không có thẻ credit, mình đã sử dụng thẻ debit mọi lúc mọi nơi. Vì vậy, bất cứ khi nào mình xài hết trong checking là sẽ chuyển tiền từ tiền tiết kiệm sang. Vì nó xảy ra thường xuyên mình còn quyết định là không cần tài khoản tiết kiệm luôn. Và đây là một thối quen xấu, làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu. 

Mất khoảng một năm kể từ khi tốt nghiệp, cuối cùng mình cũng rời xa thói xấu đó. Mình vẫn vi phạm điều đó một vài lần, và rất khó để sửa chữa. Cuối cùng mình đã chuyển tất cả tiền của mình vào một tài khoản tiết kiệm lãi suất cao với Wealthfront, điều này hạn chế mình không thể chuyển tiền ngay vào checking nên tránh được phung phí. Cuối cùng mình cũng bắt đầu tiết kiệm cho một quỹ khẩn cấp, và mục tiêu tiếp theo của mình là một quỹ cho một ngôi nhà. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách tiết kiệm tiền, hãy xem blog của mình về cách cho tiền đẻ ra tiền.

Fundamental of Credit Score 2001

clay-banks-E2HgkL3LaFE-unsplash
Photo by Clay Banks on Unsplash

Growing up, I was told many horror stories of how bad credit can literally ruin lives. And way too many stories of how college students getting roped into credit cards with crazy interest fees, causing them to go into debt.

I didn’t get a credit card until I was 23 years old (AKA last year). My credit score was terrible, but because I had student loans, my loan history was the only saving grace for my credit score. I started with the Amazon card since I was using Amazon for everything, so having a card made sense to me.

Building credit takes time and accountability. Don’t use more than what you can pay for. Missing a payment or a hard inquiry can drop you down a few points, but gaining them back takes a painfully long time, kind of like a GPA. For more details on how I grew my credit score from 625 to 745, check out my blog on how money advice for college students.

Từ nhỏ mình đã được kể nhiều câu chuyện kinh dị về việc những credit score xấu ₫ã hủy hoại cuộc sống như thế nào. Và  nhiều câu chuyện về cách sinh viên đại học bị cuốn vào thẻ tín dụng với mức lãi suất điên cuồng, khiến họ rơi vào nợ nần.

Mình đã không xài thẻ tín dụng cho đến khi mình 23 tuổi, khoản năm ngoái. Credit score của mình rất tệ, nhưng vì mình có khoản nợ tiền học nên lịch sử khoản vay của mình là ân huệ duy nhất cho credit score của mình. Mình bắt đầu với thẻ Amazon vì đang sử dụng Amazon cho mọi thứ, vì vậy có một thẻ đó là hợp lý.

Xây dựng credit cần nhiều thời gian và trách nhiệm, không sử dụng thẻ tín dụng nhiều hơn bạn có thể trả. Thiếu một tháng thanh toán có thể khiến bạn giảm một vài điểm, nhưng để lên điểm lại sẽ tốn một thời gian dài, giống như một điểm GPA. Để biết thêm chi tiết về cách mình đã tăng điểm credit score từ 625 lên 745, hãy xem blog của mình về cách tư vấn tiền bạc cho sinh viên đại học.

Basics of Student Loans Intermediate 3001

alexander-mils-lCPhGxs7pww-unsplash
Photo by Alexander Mils on Unsplash

According to Forbes, the current student loan debt as of 2020 is approximately $1.5 trillion. No question about it, college is expensive, yet many of us were told that it is the biggest investment we can make in ourselves. I will admit that I was so uneducated when it came to dealing with student loans. My college education was paid for by student loans, and in retrospect, I didn’t actually need to use all of that money.

First off, I shouldn’t have borrowed more money than I needed. I was scared to not have money for “a rainy day” so I actually took out more loans than needed just in case. I don’t think there’s anything wrong to have an extra $1000 in your saving in case of an emergency. But over time, my rainy day money actually accumulates into larger debt.

So my advice for anyone who is in college or will be in college is to only borrow the amount that you will need. Don’t leave your current mistakes for your future self, take precautions, and spend wisely.

Theo Forbes, khoản nợ cho đại học hiện tại tính đến năm 2020 là khoảng 1,5 nghìn tỷ đô la. Không cần nói cũng hiểu, đại học là đắt tiền, nhưng nhiều người trong chúng ta sẽ nói rằng đó là đầu tư lớn nhất chúng ta có thể làm cho bản thân. Mình thừa nhận rằng đã không biết nhiều về việc giải quyết các khoản nợ. Bằng đại học của mình đã được trả bằng tiền nợ, và nhìn lại, mình thực sự không cần phải sử dụng tất cả số tiền mượn đó.

Trước hết, mình đã không nên vay nhiều tiền hơn mức cần thiết. Mình đã sợ không có tiền trong “ngày mưa” vì vậy mình  đã vay nhiều hơn mức cần. Mình đâu nghĩ có gì sai khi có thêm 1000 đô la trong khoản tiết kiệm trong trường hợp khẩn cấp. Nhưng theo thời gian, tiền ngày mưa của mình thực sự tích lũy thành khoản nợ lớn hơn.

Vì vậy, lời khuyên của mình cho bất cứ ai đang học đại học hoặc sẽ học đại học là chỉ vay số tiền mà bạn sẽ cần. Đừng để những sai lầm hiện tại của bản thân cho bạn ở tương lai, đề phòng và hãy chi tiêu một cách khôn ngoan.

Intro to Tax 4001

kelly-sikkema-G_91H-3qZOA-unsplash
Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

Taxes are bane of my existence and possibly one of my worst nightmares ever since Intro to Chemistry. During my time in college, I was claimed as a dependent under my dad’s taxes. Like many of you I let the adults in my life handle the process. So this year is my first time filling for tax and it has been an emotional roller coaster. Let just say, I’ve been waiting for two months for my tax refund and my mail may have gotten lost.

If it is your first time doing taxes, I recommend you to seek professional help and take it to a tax preparer. Make sure to request an electronic version of a W-2 from your company to make the uploading process easier as well as to keep track of your documents.

Thuế là khắt tinh của mình và là một trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất của mình kể từ khi Intro Chemistry. Trong thời gian học đại học, ba mình là người làm thuế cho cả nhà. Giống như nhiều người trong số các bạn, mình không biết thuế là gì nên quen để người lớn xử lý quá trình này. Vì vậy, năm nay là lần đầu tiên mình đóng thuế và nó là một tàu lượn siêu tốc rùnh rợn. Mình đã đợi hai tháng để được hoàn thuế mà chưa có tin gì. 

Nếu đây là lần đầu tiên bạn làm thuế, mình khuyên bạn nên tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp và mang nó đến một người khai thuế. Để đảm bảo hơn thì bạn nên yêu cầu phiên bản điện tử W-2 từ công ty và giữ những bản điện tử vào một nơi thôi để dễ dàng truy cập.

The Art of Negotiating 5001

gabrielle-henderson-HJckKnwCXxQ-unsplash
Photo by Gabrielle Henderson on Unsplash

Being in our twenties is such a confusing time, we’re no longer kids but not yet adults. If you’re like me and always look sixteen, it is like pulling teeth to get someone to take you seriously. Good negotiating skills can make a difference between a high paying salary and an average paying salary. It can be a $1000 difference when paying for our first new car. Through my negotiation class in grad school, I learned almost anything can be negotiated.

When we don’t negotiate, we are leaving money on the table. Whether it is a new job, a contract, or paying for your rent, everything is negotiable. College doesn’t teach us how to negotiate, and many of us don’t want to come off as unreasonable. Well, most of the time, everything is up for grab, but often we don’t know how to leverage our resources to get what we want. Negotiation will come with experience, so don’t hesitate to apply it or leave it out of your resume, especially when you know there are better offers out there.

Ở tuổi đôi mươi của chúng ta là một thời gian khó hiểu, mình không còn là trẻ con mà chưa phải là người lớn. Kỹ năng đàm phán tốt có thể tạo ra sự khác biệt giữa mức lương cao và mức lương trung bình. Nó có thể là một sự khác biệt $1000 khi trả tiền cho chiếc xe mới đầu tiên của mình. Thông qua lớp đàm phán của mình ở trường, mình đã học được là hầu hết mọi thứ có thể đàm phán.

Khi chúng ta không đàm phán, chúng ta sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội. Cho dù nó là một công việc mới, hợp đồng thỏa thuận, hay tiền nhà, mọi thứ đều có thể thương lượng. Đại học không dạy chúng ta cách đàm phán và nhiều người trong chúng ta cũng sẽ sợ đàm phán. Hầu hết mọi thứ đều có thễ đàm phán và nhiều cơ hội sẵn sàng cho chúng ta nấm bắt, nhưng thường thì chúng ta không biết cách tận dụng các nguồn lực của mình để có được thứ chúng ta muốn. Đàm phán sẽ đi kèm với kinh nghiệm, vì vậy đừng ngần ngại áp dụng nó khi bạn có thể, đặc biệt là khi bạn biết có những đề nghị tốt hơn ngoài kia.

1

Conclusion

I hope I was able to provide you a few quick crash courses on useful skills that college may have missed. From growing your credit score, budgeting, and saving, to negotiating for big life events. These are valuable things that will set you up for success, outside of your degree. It will save you time and money, instead, you can use that for things that you enjoy. What are some things you had to learn the hard way after graduating college that you wished you knew before?

Mình hy vọng đã có thể cung cấp cho bạn một vài khóa học nhanh về các kỹ năng hữu ích mà đại học có thể đã bỏ lỡ. Từ việc tăng điểm credit score, tiết kiệm tiền, đến đàm phán cho các sự kiện lớn trong đời. Đây là những điều có giá trị sẽ giúp bạn thành công trong đời thường. Nó sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc, thay vào đó, bạn có thể sử dụng chúng cho những thứ bạn thích.

Screen Shot 2019-10-25 at 4.01.42 PM

4 thoughts on “5 Skills Everyone Need to Know Before Graduating College

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s