A Guide to Start Therapy for Young Adults

Hello world,

A few days ago, I had a conversation with a close friend of mine about starting therapy and focusing on self care. She is looking for a trustworthy therapist to discuss her previous and current emotional difficulties. I was shocked to learn that she was going to be paying $125 for a 40-minute session. My POV has always been mental health should be affordable and easy to find help, so I couldn’t help but giving her a spill on how to find an affordable therapist.

As I shared my experience, I realized there are so many unknowns when it comes to dealing with insurance and finding a trustworthy person to talk to. My own experience was not easy either, and it took quite a bit of time and research between my emotional breakdown in December to my first intake session mid-January. For someone who is feeling vulnerable, navigating such a hectic pace can be so overwhelming that they can give up on seeking help. So I want to share a step by step guide on how to start therapy, without the anxiety and stress.

Vài ngày trước, mình có một cuộc trò chuyện với một người bạn thân về việc bắt đầu trị liệu. Cô đang tìm kiếm một nhà trị liệu đáng tin cậy để thảo luận về những khó khăn về cảm xúc và tinh thần lúc trước và hiện tại của mình đang phải đối mặt. Mình đã bị sốc khi biết rằng cô ấy sẽ trả 125 đô la cho một cuộc tư vấn trong 40 phút. Theo suy nghĩ riêng của mình là trị liệu về tinh thần nên có giá cả phải chăng và dễ dàng tìm kiếm sự giúp đỡ như là khám sức khỏe, vì vậy mình  giúp cô ấy tìm một nhà trị liệu giá cả phải chăng.

Khi chia sẻ kinh nghiệm của mình, mình nhận ra có rất nhiều điều chưa biết khi nói đến việc giải quyết bảo hiểm và tìm một người đáng tin cậy để nói chuyện. Trải nghiệm của riêng mình cũng không dễ dàng, và nó đã mất khá nhiều thời gian và nghiên cứu giữa sự  vào tháng 12 đến cuộc gặp đầu tiên vào giữa tháng một. Đối với một người đang bị tổn thương, việc tìm kiếm như vậy có thể quá sức đến nỗi họ có thể từ bỏ việc tìm kiếm sự giúp đỡ. Vì vậy, mình muốn chia sẻ từng bước về cách bắt đầu trị liệu, mà không phải lo lắng và căng thẳng.

Contacting Your Insurance

Finding Coverage Amount

In most cases, insurance does provide support for behavioral treatments, and the amounts tend to varies by coverage. Based on your coverage details, there should be different contact information that you can call to ask about the coverage amount. They will probably ask for your insurance ID or member account. If you are still under your parent’s insurance, like myself, let them know that you are covered under the policy and verify by providing your birthday. Most of the time, the insurance company would pay part of the cost, and you may have to pay a smaller amount during your visit.

Trong hầu hết các trường hợp, bảo hiểm hỗ trợ cho các phương pháp điều trị và số tiền thay đổi theo phạm vi bảo hiểm. Dựa trên chi tiết bảo hiểm của bạn, bạn có thể gọi để hỏi về số tiền bảo hiểm sẽ bảo đảm. Họ có thể sẽ yêu cầu ID hoặc tài khoản thành viên của bạn. Nếu bạn vẫn thuộc bảo hiểm của cha mẹ, như mình, hãy cho họ biết. Hầu hết, công ty bảo hiểm sẽ trả một phần chi phí và bạn có thể phải trả một khoản tiền nhỏ hơn khi đi đi điều trị.

Finding the In-Network Providers

In-Network means the insurance company has negotiated a contract rate with the provider. Whereas, out of network means the facility providing the care does not have a contract, meaning you will have to pay for most if not all of the cost. Your insurance provider should also have a list of in-network therapists that they can send to you via email. You can even ask them to provide a list that is close to where you live.

In-network có nghĩa là công ty bảo hiểm đã thương lượng mức giá hợp đồng với nhà cung cấp. Trong khi đó, ngoài mạng có nghĩa là cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc không có hợp đồng, nghĩa là bạn sẽ phải trả hầu hết nếu không phải là tất cả chi phí. Nhà cung cấp bảo hiểm của bạn sẽ có một danh sách các nhà trị liệu trong mạng mà họ có thể gửi cho bạn qua email. Bạn thậm chí có thể yêu cầu họ cung cấp một danh sách gần với nơi bạn sống.

Research Your Therapist

Now that you have a full list of in-network therapists, it is time to roll up your sleeves and start doing some digging. This process is the most interesting because you get to read through reviews and their service to find your best fit. When I was looking for my therapist, there were three criteria that were important to me, gender, ethnicity, and age.

To start off, I wanted a female therapist since it would be easier for us to connect. Second, I wanted to find someone who is a woman of color, preferably Asian. Cultural differences can often be emotionally taxing, especially if you constantly have to backtrack and explain why your traditions affect your view of the world. I also think Asian nationalities tend to have similar philosophies, so it will be easier to have empathy between us. Lastly, I prefer someone to be at least late 20’s or mid 30’s. I want someone close to my age and can relate to what it’s like growing up in this modern society.

With these factors together, I finally found my therapist. She is Vietnamese, graduated from UNC Charlotte (my alma mater), and she is in my preferred age range. I’m pretty lucky to have found her because she is actually the only Vietnamese therapist in the Carolinas.

Bây giờ bạn đã có một danh sách đầy đủ các nhà trị liệu in-network, đã đến lúc xắn tay áo lên và bắt đầu tìm kiếm. Quá trình này là thú vị nhất bởi vì bạn có thể đọc qua các review và dịch vụ của nhiều therapist để tìm ra người phù hợp nhất của bạn. Khi mình tìm kiếm bác sĩ trị liệu, có ba tiêu chí quan trọng đó là, giới tính, dân tộc và tuổi tác.

Để bắt đầu, mình muốn một nhà trị liệu nữ vì sẽ dễ dàng kết nối hơn. Thứ hai, mình muốn tìm một người phụ nữ da màu, tốt nhất là người châu Á. Sự khác biệt về văn hóa thường có thể dễ dẫn đến mệt mỏi về cảm xúc, đặc biệt nếu bạn liên tục phải quay lại và giải thích lý do tại sao truyền thống của bạn ảnh hưởng đến quan điểm của bản thân. Mình cũng nghĩ rằng các quốc tịch châu Á có xu hướng có những triết lý tương tự, vì vậy sẽ có sự đồng cảm giữa chúng ta. Cuối cùng, mình thích ai đó ít nhất là muộn 20 hoặc giữa 30 tuổi. Mình muốn một người gần bằng tuổi và có thể ăn khớp vì đã lớn lên trong xã hội hiện đại này.

Với những yếu tố này cùng nhau, mình đã tìm thấy nhà trị liệu của mình. Cô ấy là người Việt Nam, tốt nghiệp UNC Charlotte (trường cũ của tôi), và cô ấy vẫn còn trẻ. Mình khá may mắn khi tìm thấy cô ấy vì cô ấy thực sự là nhà trị liệu người Việt duy nhất ở Carolinas.

Schedule Your Intake Session

Now that you have your therapist, it is time to schedule your first session, more like a consultation. So the first session is designed to be an intake session, where you get to know more about your therapist’s service in detail. They will also ask you about the things that you want to work on and what you are hoping to achieve from working with them.

I recommend you prepare yourself for this initial session since it can be emotionally taxing. Some of you may spill everything at once, including old wounds that may be difficult to discuss. Some may even hit a wall and not knowing why you are there in the first place. When I had mine, it was actually a combination of both, where I didn’t know why I was there but had so many things to discuss.

My recommendation is to journal a list of goals and things you want to work on prior. You can refer to this during your session since it was written on your own term, without feeling like you’re being rushed. It can also help to ease your mental exhaustion if you decide to be objective with your list, and go more in-depth as you start attending regular sessions.

Bây giờ bạn đã có bác sĩ trị liệu, đã đến lúc lên lịch cho cuộc tư vấn tiên của bạn. Phiên đầu tiên được thiết kế để trở thành một phiên tiếp nhận, nơi bạn có thể biết thêm về dịch vụ trị liệu của bạn một cách chi tiết hơn. Họ cũng sẽ hỏi bạn về những điều bạn muốn làm việc và những gì bạn đang hy vọng đạt được khi làm việc với họ.

Mình khuyên bạn nên chuẩn bị cho phiên đầu tiên này vì nó có thể mệt mỏi. Một số bạn có thể  viết xuống bao gồm những vết thương cũ có thể khó thảo luận. Một số thậm chí có thể không biết tại sao bạn lại phải cần trị liệu. Cuộc tư vấn tiên của mình, nó thực sự là sự kết hợp của cả hai, mình không biết tại sao lại ở đó nhưng lại có quá nhiều điều để thảo luận.

Đề nghị của mình là viết một danh sách các mục tiêuvà những điều bạn muốn làm việc trước đó. Bạn có thể tham khảo điều này trong lúc tư vấn vì nó được viết theo thuật ngữ của riêng bạn, mà không cảm thấy như bạn đang vội vã trả lời. Nó cũng có thể giúp giảm bớt sự mệt mỏi về tinh thần của bạn.

Setting a Cadence

The key thing about seeing a therapist is keeping a consistent schedule. It may be easy to fall off once you begin, so setting a doable cadence that you can commit to will make it easier for you to seek help. Your therapist may recommend a session every week, and if you are comfortable with the payment and scheduling then I recommend it. I was working five days a week, so I didn’t want to take too much time away from work. Since I was also on a tight budget, visiting every week would be too expensive. So I scheduled for a session once every two weeks, which worked best for my schedule and budget.

Điều quan trọng khi gặp một nhà trị liệu là giữ một lịch trình nhất quán. Nó có thể dễ dàng rơi ra khi bạn bắt đầu, vì vậy việc thiết lập một lịch trình, bạn có thể cam kết với bản thân trong việc tìm kiếm sự giúp đỡ hơn. Chuyên gia trị liệu của bạn có thể đề xuất một phiên mỗi tuần, và nếu bạn cảm thấy thoải mái với việc tài chính và lên lịch thì mình khuyên bạn nên thực hiện. Mình đi làm việc năm ngày một tuần, vì vậy không muốn mất quá nhiều thời gian cho công việc. Vì mình cũng có ngân sách eo hẹp, nên việc truy cập mỗi tuần sẽ quá tốn kém. Vì vậy, mình đã lên lịch cho một phiên hai tuần một lần, hoạt động tốt nhất cho lịch trình và ngân sách.

Showing Up

After going through all the work, you are finally ready to start therapy. Showing up is important since it involves showing up physically and mentally. If you’re like me, you may start questioning why you are in the waiting room in the first place. You may have second thoughts about whether this is a product of your overreactions or self-doubts. Keep in mind that if you have come this far, then this is worth your commitment.

Sau khi trải qua tất cả, cuối cùng bạn đã sẵn sàng để bắt đầu trị liệu. Hiển thị là quan trọng vì nó liên quan đến hiển thị về thể chất và tinh thần. Nếu bạn giống mình, bạn có thể bắt đầu đặt câu hỏi tại sao bạn lại ở trong phòng chờ trong ngày đầu tiên. Bạn có thể có những suy nghĩ về việc liệu đây là sản phẩm của những phản ứng thái quá hay nghi ngờ bản thân có thật sự cần. Hãy nhớ rằng nếu bạn đã đi xa đến mức này, thì đây là sự cam kết của chính bạn và bản thân.

Conclusion

Those are my tips for navigating your first steps to your healing journey. Honestly, these were only made possible of my little bit of strong will left when I was near the end of my rope. I have shared my thoughts on mental health awareness prior to posts. Finding a therapist has improved my quality of life, especially since I can finally share my experience with someone who came from a similar background. I hope you will find these tips helpful, and best of luck on your self-care journey.

Và đó là những lời khuyên chân thành của mình về những bước đầu tiên đến hành trình tìm nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thành thật mà nói, những điều này chỉ có thể làm được với chút ý chí mạnh mẽ của mình trong quá trình mình bị trầm cảm. Mình đã chia sẻ suy nghĩ  về nhận thức về mental health. Tìm một nhà trị liệu tốt đã cải thiện chất lượng cuộc sống của mình rất nhiều, đặc biệt là mình cũng có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình với những người đang trong hoàn cảnh giống mình lúc trước. Mình hy vọng những lời khuyên này hữu ích và chúc bạn may mắn trên hành trình self-care.

Screen Shot 2019-10-25 at 4.01.42 PM

One thought on “A Guide to Start Therapy for Young Adults

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s