Five Toxic Relationship Signs You Need to Know

Hello world,

Relationships, you love them and can’t live without them, but they can sometimes cause heartaches. As a twenty-four years old youngster, I have had my fair shares of dating and long-termed relationships. Many of them tended to end on decent terms, with the exceptions of a few that left me scarred. I know there are many posts on relationship red flags, but I want to share my personal perspective with how these flags played in my love life. And I believe that seeing things from different experiences can give others insights into the things they are currently experiencing.

I’m no strangers when it comes to how to deal with heartbreaks and starting over. But boy I really wished I could have seen these flags sooner and kicked them to the curb the moment it happened. Please grab your popcorn as Andy and I share with you the warning signs that we have experienced so you can avoid them too.

Một vài mối quan hệ tình cảm, bạn yêu và không thể sống thiếu, nhưng đôi khi nó có thể gây ra đau buồn về cảm xúc. Ở tuổi hai mươi bốn, mình đã trải qua nhiều chuyện hẹn hò và các mối quan hệ lâu dài. Trong số đó có một vài kết thúc toàn mỹ, ngoại trừ một số ít khiến mình bị tổn thương. Mình biết đã có nhiều bài viết về các lá cờ cảnh báo về quan hệ tình cảm, nhưng mình muốn chia sẻ quan điểm cá nhân về những lá cờ này trong đường tình của mình. Và mình tin rằng việc nhìn thấy những thứ từ những trải nghiệm khác nhau có thể mang đến cho người khác những hiểu biết sâu sắc về những điều họ hiện đang trải nghiệm.

Mình không xa lạ gì khi nói đến cách đối phó với những chuyện đau lòng và bắt đầu lại từ đầu. Nhưng mình thực sự ước đã có thể nhìn thấy những cảnh báo này sớm hơn và dừng lại những mối quan hệ đó ngay khi nó xảy ra. Sẵn sàng chưa? Andy và mình sẽ chia sẻ với bạn những dấu hiệu cảnh báo mà chúng mình đã trải qua để bạn cũng có thể tránh.

adult-alone-black-and-white-blur-568021.jpg
Photo by Kat Jayne from Pexels

Your partner is constantly putting you down

Whether it is constantly reminding you that their exes were models or making you feel that your achievements are purely from their efforts. I believe this warning sign stems from their personal insecurities that drive them to push you down in order for them to feel better about themselves. In a healthy relationship, partners are supposed to support one another’s growth, without fear of being outshined by your partner.

So if your partner is always poking at the way you look, how you dress, how you talk, and hurts your feelings. I recommend you to look at yourself and answer whether those comments are true. If you know those things aren’t true, then stand up for yourself. If you know they aren’t true but are still willing to accept them, I recommend you to start working on having a better relationship with yourself. No one deserves to be torn apart, especially not from someone that shares an intimate relationship with you.

Trong mối quan hệ thường có nhiều hoàn cảnh, dù là liên tục so sánh người yêu cũ và bạn hoặc khiến bạn cảm thấy rằng thành tích của bạn hoàn toàn từ nỗ lực của họ. Mình tin rằng dấu hiệu cảnh báo này xuất phát từ sự bất an cá nhân của họ khiến họ đẩy bạn xuống để họ cảm thấy tốt hơn về bản thân. Trong một mối quan hệ lành mạnh, các đối tác có nhiệm vụ hỗ trợ sự phát triển của nhau, mà không sợ bị đối tác của bạn ruồng bỏ.

Vì vậy, nếu đối tác của bạn luôn chọc vào cách bạn ăn mặc, cách bạn nói chuyện và làm tổn thương cảm xúc của bạn. Mình khuyên bạn nên nhìn lại bản thân và trả lời xem những bình luận đó có đúng không. Nếu bạn biết những điều đó không đúng, thì hãy tự mình đứng lên. Nếu bạn biết không đúng nhưng vẫn sẵn sàng chấp nhận, mình khuyên bạn học cách yêu bản thân trước để có mối quan hệ tốt hơn với chính mình. Không ai đáng bị xé nát, đặc biệt không phải từ người ở bên cạnh mình. 

couple-talking-while-moving-in-new-apartment-4246243
Photo by Ketut Subiyanto from Pexels

They always try to guilt-trip you

Guilt-tripping, we all do it, whether we know it or not. Playful guilt-tripping is relatively harmless, but whenever your partner uses it spitefully is when it’s most dangerous. Guilt and shame are oftentimes some of the most impactful emotions that someone can prey on. If you notice your partner starting to guilt-trip you during arguments or conversations, SPEAK UP. It may start out as a cute, but once your partner takes advantage of your guilt to shame you, that’s when it becomes toxic.

Take notice of specifically when your partner does this. Usually, when this occurs it means that they have unspoken emotions and are still feeling hurt that may be from a previous argument and was never resolved. Alternatively, your partner might want to make you feel pain as a way of revenge or simply to manipulate your actions. Either way, the best thing you can do is to say something. If you notice that the behavior continues–RUN. Emotional manipulation will set roots in your subconscious and do a tremendous amount of invisible damage.

Cảm giác tội lỗi, tất cả chúng ta đều làm điều đó, dù chúng ta có biết hay không. Tội lỗi một cách tinh nghịch tương đối vô hại, nhưng bất cứ khi nào đối tác của bạn sử dụng nó một cách thủ đoạn là khi nó nguy hiểm nhất. Cảm giác tội lỗi và xấu hổ thường là một trong số những cảm xúc có ảnh hưởng nhất mà ai đó có thể làm được. Nếu bạn nhận thấy đối tác của mình bắt đầu dậy lại những chuyện cũ mà bạn từng lầm lỗi và làm bạn cảm thấy mình có lỗi trong lúc cãi nhau, hãy NÓI LÊN sự bức súc của mình. Nó có thể bắt đầu như một thứ dễ thương, nhưng một khi đối tác của bạn lợi dụng cảm giác tội lỗi của bạn để làm bạn xấu hổ, đó là khi nó trở nên độc hại. 

Hãy chú ý đặc biệt khi đối tác của bạn làm điều này. Thông thường, khi điều này xảy ra, có nghĩa là họ có những cảm xúc không nói ra được và vẫn cảm thấy bị tổn thương có thể là từ một cuộc tranh cãi trước đó và không bao giờ được giải quyết. Ngoài ra, đối tác của bạn có thể muốn làm cho bạn cảm thấy đau đớn như một cách để trả thù hoặc chỉ đơn giản là để thao túng hành động của bạn. Dù bằng cách nào, điều tốt nhất bạn có thể làm là nói điều gì đó. Nếu bạn nhận thấy rằng hành vi vẫn tiếp tục – CHẠY. Thao túng cảm xúc sẽ thiết lập nguồn gốc trong tiềm thức của bạn và gây ra một lượng lớn thiệt hại vô hình.

They develop a habit of always borrowing money

I believe relationships should be kept separate from money because it can cause turmoil. One of my favorite Vietnamese personalities once said “the heart doesn’t know math, it only knows love”. When we start adding money to the equation, we tend to feel a sense of entitlement and obligations to each one another. I once let my ex borrowed a large sum of money from me, and it was so awkward to ask for it back. They even considered taking me to places and paying for my food as a way of paying me back. Which put me into the position of wondering if I was the one to pay for everything myself.

For the sake of the relationship, if they start developing this type of behavior, I recommend you to make it clear to how it can impact the relationship. Especially if you want to leave, you may run the risks of losing tons of money. Dating is expensive enough, and it is awkward to ask for payback from your ex-partner.

Mình tin rằng tình cảm nên được giữ tách biệt với tiền bởi vì nó có thể gây ra hổn loạn. Một trong những MC Việt Nam yêu thích của mình, cô Trác Thúy Miêu, đã từng nói “trái tim không biết toán, nó chỉ biết yêu”. Khi chúng ta bắt đầu thêm tiền vào, chúng ta sẽ bảo quyền lợi của bản thân. Có lần mình đã cho người yêu cũ mượn một khoản tiền lớn từ, và thật khó xử khi muốn được trả lại. Họ thậm chí còn coi việc đưa mình đi chơi và tặng quà là trả lại tiền cho mình. Điều đó đặt tôi vào vị trí tự hỏi liệu mình có phải là người tự trả mọi thứ không. Và dần thì mình bắt đầu mất đi sự tôn trọng dành cho người đó.

Vì lợi ích của mối quan hệ, nếu họ bắt đầu phát triển loại hành vi này, mình khuyên bạn nên hiểu nó sẽ tác động thế nào đến mối quan hệ. Đặc biệt nếu bạn muốn rời đi, bạn có thể gặp rủi ro mất tiền. Thật khó xử khi phải yêu cầu hoàn đối tác cũ trả tiền.

Quick to become angry

Anger is a scary thing whenever it shows its ugly face. In dogs, you can usually see the signs coming from a mile away–lips pulled back, showing their teeth and brows furled up. In humans, however, lashing out can usually strike without any warning. Often times words and insults can cut deeper than when we first hear them. If your partner exhibits anger as if it was second nature, tread VERY carefully.

Know the signs and bring it up to them. As a partner, the very least we should do is to give people the benefit of the doubt, but by no means let things escalate to a point of no return. If things are drastic, recommend therapy to them. We are first and foremost responsible for our OWN wellbeing. We do not sign up to be in a relationship as an emotional punching bag.

Tức giận là một điều đáng sợ mỗi khi nó thể hiện khuôn mặt xấu xí của nó. Nhà ai mà nuôi chó, nên bạn thường có thể nhìn thấy các dấu hiệu đến từ chúng – đôi môi kéo lại, cho thấy răng và lông mày của chúng nhô lên. Ở người, tuy nhiên, khi đả kích thường có thể tấn công mà không có bất kỳ cảnh báo nào. Thường thì lời nói và lời lăng mạ có thể cắt giảm sâu hơn so với khi chúng ta lần đầu tiên nghe chúng. Nếu đối tác của bạn thể hiện sự tức giận như thể đó là bản chất thứ hai, hãy cẩn thận.

Nên lưu ý các dấu hiệu và đưa nó ra ánh sáng cho họ biết. Là một đối tác, điều tối thiểu chúng ta nên làm là mang lại cho mọi người lợi ích của sự nghi ngờ, nhưng không có nghĩa là hãy để mọi thứ leo thang đến mức không thể quay lại. Chúng tôi là người đầu tiên và quan trọng nhất chịu trách nhiệm cho lợi của riêng chúng tôi. Chúng tôi không có một mối quan hệ mà mình là một túi đấm tình cảm cho đối phương.

abbie-bernet-y8OPPvo_5mU-unsplash.jpg
Photo by Abbie Bernet on Unsplash

You always feel like you are chasing after them

Have you ever been in a relationship, where you had to sacrifice more than you received, hoping that one day they will love you as much as you loved them?  From my past, these are the moments that I pitied myself the most because of desperate I was trying to hold on to someone. For their sake, you could turn down opportunities that you’ve dreamt of just to be with them. You spend all your money on an expensive present that would cost you weeks of overtime. And when they fail to give you something in return, you would try to make excuses for their behaviors.

When you are in love, it is normal to want to please your partner. But if you ever starting to feel like you want more in return, take a moment to acknowledge that you have needs that are not being met. Relationships should be equal, in love, and cares, so why must you sacrifice your happiness for someone who wouldn’t do the same? Eventually, my feet got tired of chasing after that person. And I stopped chasing. Are your feet hurting too?

Bạn đã bao giờ ở trong một mối quan hệ, nơi bạn phải hy sinh nhiều hơn bạn nhận được, hy vọng rằng một ngày nào đó họ sẽ yêu bạn nhiều như bạn yêu họ? Từ quá khứ, đây là những khoảnh khắc mà mình thương hại bản thân nhất vì tuyệt vọng dù đã cố gắng giữ lấy một ai đó. Vì lợi ích của họ, bạn có thể từ chối những cơ hội mà bạn mơ ước để được ở bên họ. Bạn dành tất cả tiền của mình cho một món quà đắt tiền. Và khi họ không trả lại cho bạn thứ gì đó, bạn sẽ cố gắng bào chữa cho hành vi của họ.

Khi bạn đang yêu, việc muốn làm hài lòng bạn đời là điều bình thường. Nhưng nếu bạn bắt đầu cảm thấy muốn nhận lại dù chỉ một chút, hãy dành một chút thời gian để thừa nhận rằng bạn có những nhu cầu không được đáp ứng. Mối quan hệ nên bình đẳng, trong tình yêu và sự quan tâm, vậy tại sao bạn phải hy sinh hạnh phúc của mình cho một người không làm điều tương tự? Như bài hát của chị Chipu, cuối cùng, chân mình đã mệt mỏi vì đuổi theo người đó. Và mình đã ngừng đuổi theo. Có phải chân bạn cũng đã mỏi?

Conclusion

Red flags in relationships often go unnoticed, especially if you are head over heel for a person. Of course, we all want to be happy and can often overlook them, but they come back to haunt us. Guilt, shame, finance, anger, and unsatisfactions can plague a person. There are many reasons why many of us tend to overlook or ignore them. They can range from having low self-esteem, lack of confidence, and not enough self-love. There is a lesson that I am still learning and I want to share it with you. And it is to love yourself enough to know what you deserve, don’t be afraid to start over. I hope you enjoyed this post and see you soon.

Cờ đỏ trong các mối quan hệ thường không được chú ý, đặc biệt là nếu bạn đang đối đầu với một người. Tất nhiên, tất cả chúng ta đều muốn hạnh phúc và thường có thể bỏ qua chúng, nhưng chúng sẽ thành những mối ám ảnh. Cảm giác tội lỗi, xấu hổ, tài chính, giận dữ và không thỏa mãn có thể làm khổ một người. Có nhiều lý do tại sao nhiều người trong chúng ta có xu hướng bỏ qua hoặc liên tục tha thứ. Có thể là lòng tự trọng thấp, thiếu tự tin và không đủ tự ái. Có một bài học mà mình vẫn đang học và muốn chia sẻ nó với bạn. Đó là bạn phải yêu bản thân nhiều, để biết mình nên xứng đáng với những gì, đừng sợ phải bắt lại từ đầu. Vì mình tin là bạn đã có đủ kinh nghiệm đẻ tìm một người tốt hơn. Biển vẫn còn nhiều cá. Hy vọng bạn thích bài viết này và mình hẹn gặp lại sau.

Screen Shot 2019-10-25 at 4.01.42 PM

5 Relationship Red Flags You Should Avoid

2 thoughts on “Five Toxic Relationship Signs You Need to Know

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s