How to Feel Inspired When You Hit a Creative Block

Hello world,

It’s your girl Linh, welcome back to my blog. I’m here today to discuss a *very serious* topic, and it is the writer’s block! Dun dun dun!!!

I’m sure most of us have encountered the block before, whether it was during our college years trying to fill the page requirements or posting a new blog. Sometimes it’s not just writing but other creative avenues as well, such as, drawing, photography, or videography. I will share with you five things you can right now to beat that writer’s block. Keep on reading!!!

Chào các bạn, mình là Linh đây. Chào mừng bạn đã quay trở lại blog của mình. Hôm nay mình sẽ nói về một chủ đề * rất quan trộng *, đó là writer’s block! Dun dun dun !!!

Theo một bài viết mình đã đọc thì writer’s block “là một khái niệm mô tả về việc bị tạm ngưng/mất ý tưởng sáng tác.”

Mình chắc rằng hầu hết chúng ta đã gặp phải writer’s block trước đây, cho dù đó là trong những năm đại học khi phải cố gắng viết nhiều để cầu trang hoặc đăng một blog mới. Đôi khi nó không chỉ là viết văn mà còn là những con đường sáng tạo khác, chẳng hạn như vẽ, nhiếp ảnh hoặc quay phim. Mình sẽ chia sẻ với bạn năm điều bạn có thể làm ngay bây giờ để vượt qua block đó. Các bạn nhớ đọc tiếp nha!!!

Dive into reading

One of my favorite things to do when I’m stuck is to read blogs written by other bloggers. I always find it interesting to hear from other bloggers’ perspectives. If I come across a new topic or style that I’ve never done before, I will take notes and see how I can apply it to my own blog. I have my own list of bloggers and authors that I like to read, and I like to think of them as my role models.

Reading can bring us a whole new perspective on life or personal interests. However, we decide to interpret those message is left up to us and share our new found to ideas with our audience.

Credit: cottonbro from Pexels

Một trong những điều yêu thích của Linh khi gặp khó khăn là đọc blog của các blogger khác. Mình luôn cảm thấy thú vị khi học nhiều quan điểm của các blogger khác. Nếu bắt gặp một chủ đề hoặc phong cách mới mà mình chưa từng làm trước đây, mình sẽ ghi chú lại và tìm cách áp dụng nó vào blog của riêng mình. Linh cũng có danh sách các blogger và tác giả mà mình thích đọc, và Linh coi họ là hình mẫu của mình.

Đọc sách có thể mang lại cho chúng ta một cái nhìn hoàn toàn mới về cuộc sống hoặc sở thích cá nhân. Tuy nhiên, chúng ta có quyền quyết định sẽ giải thích những thông điệp và chia sẻ những ý tưởng mới đó như thế nào là tùy thuộc vào bản thân.

Listen to a podcast

If you don’t like reading, then I suggest checking out podcasts. There are tons of genres, from finance, science, politics, and lifestyles, there is a podcast for you. Depending on your needs and interests, choosing a podcast that best aligns will not only give you valuable life tidbits but it can motivate you to start writing. One of my favorite podcasts to listen to for inspirations are Pick the Brain and StressProof, you can check out my blog about StressProof’s method for recognizing burnouts for overachievers, here!

Nếu bạn không thích đọc, thì mình khuyên bạn nên nghe podcast. Có rất nhiều thể loại, từ tài chính, khoa học, chính trị và lối sống, tùy theo sở thích, sẽ có một podcast dành cho bạn. Tùy thuộc vào nhu cầu và sở thích của bạn, việc chọn một podcast phù hợp nhất sẽ không chỉ mang lại cho bạn những mẩu tin giá trị về cuộc sống, mà còn có thể thúc đẩy bạn bắt đầu viết.

Một trong những podcast yêu thích của Linh để được truyền cảm hứng là Pick the Brain StressProof, bạn có thể xem blog của mình về phương pháp của StressProof để nhận ra burnout cho những người hoạt động quá mức, tại đây!

Review your drafts

Credit: cottonbro from Pexels

How many drafts do you have in your pocket? I have a habit of creating drafts with titles, brief descriptions in bullet forms, and potential visuals. If it is a topic that I am passionate about then I can write a blog from start to finish within three days. I always have a few drafts that I can revisit if I’m out of inspiration. So don’t forget to check out your storage, there may be some hidden gems that you can finish.

Bạn có bao nhiêu bản nháp trong túi? Mình có thói quen tạo bản nháp với tiêu đề, mô tả ngắn gọn đầu dòng và kèm thêm hình ảnh. Nếu đó là một chủ đề đam mê thì Linh có thể viết blog từ đầu đến cuối trong vòng ba ngày. Mình luôn có một vài bản nháp mà có thể xem lại nếu gặp phải writer’s block. Vì vậy, đừng quên kiểm tra bộ nhớ của bạn, có thể có một số viên ngọc ẩn mà bạn có thể hoàn thành.

Scroll through Pinterest

Does anyone else have a Pinterest board for literally every single one of their interests beside me?

Seriously, I love Pinterest! Aside from being one of the best ways to market our blogs, it is also the best place for inspiration. I recommend revisiting your Pinterest boards and find things that strike your interests. You can also see popular searches that people are interested in, and if aligns with your target audience then it may be a good place to start.

Có ai khác có bảng Pinterest cho mọi sở thích ngoài mình không?

Nghiêm túc mà nói, mình là một đứa rất yêu Pinterest! Ngoài việc là một trong những cách tốt nhất để quản cáo blog, nó còn là nơi tốt nhất để truyền cảm hứng. Bạn nên truy cập lại bảng Pinterest của mình và tìm những thứ phù hợp với sở thích của bạn. Bạn cũng có thể thấy các tìm kiếm phổ biến mà mọi người quan tâm và nếu phù hợp với style viết của bạn thì đó có thể là một topic tốt để bắt đầu.

Take a walk

I saved the best for last!

Whenever you feel stuck, close your laptop and take a walk. If you like listening to music, play your favorite songs, and relax. Sometimes when we’re so focused on a task at hand, we tend to get tunnel vision and can cause us to miss out on other important points. I find walking, especially through a park with lots of lights, trees, and birds chirping extremely satisfying.

Photo by Ben Maxwell from Pexels

Let nature cleanse your mind and refresh your spirit before you hop back to the keyboard.

Mình đã giữ gìn cái tip hiệu quả nhất đến phút cuối!

Bất cứ khi nào bạn cảm thấy bế tắc, hãy đóng máy tính xách tay và đi dạo. Nếu bạn thích nghe nhạc, hãy phát những bài hát yêu thích của bạn và thư giãn. Đôi khi khi chúng ta quá tập trung vào một nhiệm vụ trước mắt, có thể khiến chúng ta sẽ bỏ lỡ những điểm quan trọng khác. Mình thấy đi dạo, nhất là đi qua công viên nhiều ánh sáng, cây cối, chim hót thì vô cùng thích thú.

Hãy để thiên nhiên làm sạch tâm trí và sảng khoái tinh thần trước khi bạn quay trở lại bàn phím.

Conclusion

Hitting a writer’s block can be challenging to get past, especially when we are running low on inspirations. When this happens, remember to relax, take a deep breath, and start brainstorming. Whether it is reading, social media, or reviewing our previous drafts, new inspirations will come in ideas that are meaningful to us. I hope you’ve found this blog helpful. I would also love to hear how you get over your writer’s block, please share them in the comments below! Good luck.

Gặp phải writer’s block là một thách thức mà ai trong chúng ta đều có thể vượt qua, đặc biệt là khi chúng ta đang cạn kiệt nguồn cảm hứng. Khi điều này xảy ra, hãy nhớ thư giãn, hít thở sâu và bắt đầu động não. Cho dù đó là đọc sách, lướt mạng xã hội hay xem lại các bản nháp trước đây. Những nguồn cảm hứng mới sẽ xuất hiện trong các ý tưởng có ý nghĩa đối với chúng ta. Linh hy vọng bạn blog này đã đem lại nhiều hữu ích cho bạn. Mình cũng rất muốn biết cách bạn vượt qua writer’s block như thế nào, hãy chia sẻ chúng trong phần bình luận bên dưới! Chúc các bạn may mắn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s