How to Build Emotional Resilience

After the sh*t show that was 2020, my fragile mental state is holding by a thread. It was a difficult year for many of us, with waves after waves of global crisis, national crisis, and our personal crisis.

I literally grew the equivalent amount of grey hair in my college years but in a span of nine months. At some points, I was fully drowning in struggles and by the saving grace of my therapist and loved ones, I am no longer drowning but still struggling on the shore due to smaller waves.

Sau một năm tồi tệ năm 2020, trạng thái tinh thần mong manh của mình đang giữ bằn một sợi dây. Đó là một năm khó khăn đối với nhiều người trong chúng ta, với từng đợt khủng hoảng toàn cầu, khủng hoảng quốc gia và khủng hoảng của cá nhân.

Mình thực sự đã mọc số lượng tóc bạc tương đương trong những năm đại học nhưng trong khoảng thời gian chín tháng. Tại một số thời điểm, mình đã hoàn toàn chìm vào trong sự đau đớn, nhờ sự cứu giúp của bác sĩ trị liệu và những người thân yêu của Linh, mình không còn bị chết đuối nữa nhưng vẫn vùng vẫy trên bờ do những con sóng nhỏ hơn.

Photo by frank mckenna on Unsplash

Can you tell that I have cabin fever with my reference to the beach?

Aside from my struggles to keep my head above water sometimes, I have learned so much about becoming tougher, emotionally. Just like building our physical strength, building our emotional resilience takes effort and persistence. Here are a few things that I adopted to make my skin thicker.

Bên cạnh những cuộc đấu tranh để giữ cho cái đầu của mình ở trên mặt nước, mìnhđã học được rất nhiều về cách trở nên cứng rắn hơn về mặt cảm xúc. Cũng giống như việc xây dựng sức mạnh thể chất của chúng ta, việc xây dựng khả năng phục hồi cảm xúc của chúng ta cần nỗ lực và bền bỉ. Dưới đây là một vài điều mà Linh đã áp dụng để làm cho làn da của mình dày hơn.

Cry by yourself or in companies of trust friends, it is a form of self-care that requires love and patience for yourself.

Linh’s Journal

I Stopped Bottling My Tears

Look, I understand the saying ‘Big girls don’t cry’, and to be fair I consider myself pretty tough. When I do come across a situation that does cause distress, I learned to find a safe space for me to cry. According to a study about emotional crying, emotional tears contain stress hormones and toxins out of the body. Rather than holding all of those hormones in our bodies, it is best to let them out. Plus, crying is a form of self soothe that activates the parasympathetic system, and it can numb the pain by the release of endorphins.

Photo by Arwan Sutanto on Unsplash

The pain of our emotional struggles can be eased by physical means. Cry by yourself or in companies of trust friends, it is a form of self-care that requires love and patience for yourself. Do make sure to drink water to keep yourself from feeling dehydrated!

Nghe này, mình hiểu câu nói ‘lớn rồi còn khóc nhè‘ của anh Trúc Nhân, và công bằng mà nói, Linh tự nhận mình là người khá cứng rắn. Khi mình gặp một tình huống khiến bản thân đau khổ, mình đã học cách tìm một không gian an toàn cho mình để khóc. Theo một nghiên cứu về việc khóc vì xúc động, những giọt nước mắt xúc động chứa stress hormone và thải độc tố ra ngoài cơ thể. Thay vì giữ tất cả các hormone đó trong cơ thể chúng ta, tốt nhất là chúng ta nên thải chúng ra ngoài. Ngoài ra, khóc là một hình thức tự xoa dịu bản thân, kích hoạt hệ thống phó giao cảm và nó có thể làm tê liệt cơn đau bằng cách giải phóng endorphin.

Nỗi đau của chúng ta có thể được xoa dịu bằng các biện pháp vật chất. Khóc một mình hoặc cùng những người bạn đáng tin cậy, đó là một hình thức tự chăm sóc đòi hỏi tình yêu và sự kiên nhẫn đối cho bản thân. Hãy nhớ uống nước để giúp bạn không bị mất nước!

I Remind Myself of My Past Struggles

Depending on where you are in life, I think all of us have been tested and tried many times. In the presence of our struggles, finding the motivation to overcome pain comes internally. Take a moment to remember a time when we may have gone to something similar, and remembering how we came out on the other side.

Tùy theo vị trí của bạn trong cuộc sống, mình nghĩ rằng tất cả chúng ta đều đã được thử nghiệm và cố gắng nhiều lần. Trước sự đấu tranh của chúng ta, việc tìm kiếm động lực để vượt qua nỗi đau nên đến từ bên trong. Hãy dành một chút thời gian để nhớ lại khi chúng ta có thể đã đi đến một điều gì đó tương tự, và nhớ lại cách chúng ta đi ra phía bên kia.

I Adopt an Objective View

Photo by Chaz McGregor on Unsplash

After I’ve gone past self-pitying during my crying fit, I try to view my struggles from a wider lens as a form of self-help. I know that I am allowed to be in despair, but when I’m ready to move forward, seeing the current struggle from an objective view is the escape plan.

This step varies by people and degree of emotional distress. Going through a break or suffering from the death of a loved one, these take longer to move on from. This period may be painful because we can be moving away from something we used to have. And it requires a strong investment of willpower for wanting to save ourselves.

Sau khi vượt qua nỗi tủi thân trong cơn khóc, mình cố gắng xem những cuộc đấu tranh của mình từ một lăng kính rộng hơn như một hình thức tự lực. Linh biết rằng mình được phép tuyệt vọng, nhưng khi mình đã sẵn sàng để tiến về phía trước, nhìn nhận cuộc đấu tranh hiện tại từ một cái nhìn khách quan là kế hoạch thoát khỏi.

Bước này khác nhau tùy theo từng người và mức độ cảm xúc. Trải qua một cuộc đổ vỡ hoặc đau khổ như sự qua đờo của một người thân, những điều này sẽ mất nhiều thời gian hơn để tiếp tục. Giai đoạn này có thể đau đớn vì chúng ta có thể rời xa những gì chúng ta từng có. Và nó đòi hỏi một sự đầu tư mạnh mẽ về ý chí cho việc muốn tự cứu mình.

The people around us are allowed to lose patience with us. But we are not allowed to lose patience with ourselves.

Linh’s Journal

I Activate My Bottomless Patience

This is by far the most important one in order to actually heal and become stronger. We can fall into the trap of comparing our happiness to other’s, and we may question why we can’t be strong like them. Just like building our muscles, the cultivation of emotional strength takes time.

We can feel like the people around us are not understanding of our struggles, and they are allowed to lose patience with us. But we are not allowed to lose patience with ourselves. To grow stronger mentally, we must be our own best friend, our cheerleader, and our own mentor.

Đây là điều quan trọng nhất để thực sự chữa lành vết thương và trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng ta có thể rơi vào cái bẫy của việc so sánh hạnh phúc của mình với hạnh phúc của người khác, và chúng ta có thể đặt câu hỏi tại sao mình không thể mạnh mẽ như họ. Cũng giống như việc xây dựng cơ bắp của chúng ta, việc nuôi dưỡng sức mạnh cảm xúc cần có thời gian.

Chúng ta có thể cảm thấy như những người xung quanh không hiểu về nổi đau của mình, và họ được phép mất kiên nhẫn với chúng ta. Nhưng bản thân mình không được phép mất kiên nhẫn với chính mình. Để trưởng thành mạnh mẽ hơn về mặt tinh thần, chúng ta phải là người bạn tốt nhất, người cổ vũ và người cố vấn của chính mình.

Conclusion

Looking forward to 2021, I truly hope this is going to be a better year for all of us. Although 2020 was difficult, my personal knowledge of building emotional resilience will be a great skill for future growth. And I hope you will find these raw experience helpful. Thank you for reading, and I’ll see you in my next blog.

Nhìn về năm 2021, Linh thực sự hy vọng đây sẽ là một năm tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta. Mặc dù năm 2020 khó khăn, nhưng kiến ​​thức cá nhân của mình về việc xây dựng khả năng phục hồi cảm xúc sẽ là một kỹ năng tuyệt vời cho sự phát triển trong tương lai. Và mình hy vọng bạn sẽ thấy những kinh nghiệm này hữu ích. Cảm ơn bạn đã đọc, và Linh sẽ gặp bạn trong blog tiếp theo.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s