Dealing with Self Imposter

Self imposter syndrome (Imposter phenomenon) – the feeling of fraud, fueled with self-doubt. Where a person doesn’t acknowledge and internalize their success.

A post from the American Psychological Association went on to explain that people who have experience with this feeling often attribute that their successes were pure products of luck. The feelings of anxiousness and fear are further amplified when they believe they can unmask any minute.

Hội chứng mạo danh bản thân (Hiện tượng kẻ mạo danh) – cảm giác lừa dối, tự nghi ngờ bản thân. Nơi một người không thừa nhận và nội tâm hóa thành công của họ.

Một bài đăng từ Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ tiếp tục giải thích rằng những người từng trải qua cảm giác này thường cho rằng thành công của họ là sản phẩm thuần túy của may mắn. Cảm giác lo lắng và sợ hãi càng tăng lên khi họ tin rằng mình có thể bị lột mặt nạ bất cứ lúc nào.

Have you ever felt that way?

My mental health journey began last year when I decided that my self-love need me to be discipline to uncover and to heal from my traumas. After a painful season of healing, my self-awareness has allowed me to truly sees my struggles with self imposter syndrome, one of the roots of self-doubt and lack of confidence.

Photo by JESSICA TICOZZELLI from Pexels

My experience with this feeling began as a little small voice when I first started my job. “You don’t deserve to be here, your code skill is weak compares to others.” Months after months, adulthood got more intense with responsibilities, the voice became louder and much harsher.

Hành trình chăm sóc sức khỏe tâm thần của mình bắt đầu vào năm ngoái khi mình quyết định rằng tự yêu bản thân của mình chính là phải tự kỷ luật để Linh chữa lành những tổn thương của mình. Sau một mùa chữa lành đau đớn, sự tự nhận thức của mình đã cho phép Linh thực sự nhìn thấy cuộc đấu tranh của mình với hội chứng tự mạo danh, một trong những gốc rễ của sự thiếu tự tin.

How does self imposter syndrome affect my quality of life?

I always hesitated to accept my work as a developer. I didn’t believe my work is quality and I didn’t contribute enough. And it wouldn’t be long until my managers realized how inadequate I am.

I always hesitated to call myself a blogger. Linh’s Journal is my sanctuary to share content and meet other bloggers. And although I have been blogging for over two years, acknowledging my writings is still difficult.

After graduating from college, I thought that my battle with imposter syndrome would have ended. One of the biggest milestones, they said. But as I embarked into adulthood, the same ghost still haunts me, taunting me that I am only a brittle shell that will be dissolved into pieces like nothing. It is so exhausting to constantly seek validations and feeling drained by my own mind.

Mình luôn do dự khi thừa nhận công việc của mình với tư cách là một IT Developer. Mình không tin rằng công việc của mình có chất lượng và Linh đã không đóng góp đủ. Và sẽ không lâu nữa cho đến khi những người quản lý của mình nhận ra rằng bản thân còn thiếu sót như thế nào.

Mình luôn do dự khi gọi mình là một blogger. Linh’s Journal là nơi của mình để chia sẻ nội dung và gặp gỡ các blogger khác. Và mặc dù mình đã viết blog hơn hai năm, việc nhìn nhận những bài viết của mình vẫn còn nhiều khó khăn.

Finding Help and Building a Sanctuary

Consistent Therapy

Photo by Polina Zimmerman from Pexels

My journey to therapy started over a year ago, and the self imposter phenomenon was always one of the underlining causes of my trauma. The first step was awareness, and my therapist has been fantastic in guiding me to the answers.

Being able to talk to someone so you can say your thoughts aloud is extremely powerful. Seeking professional help from someone who is unbiased and trained will help you through the process much quicker.

Hành trình đến với công việc tư vấn của mình đã bắt đầu hơn một năm trước, và hiện tượng tự mạo danh luôn là một trong những nguyên nhân cơ bản khiến mình bị tổn thương. Bước đầu tiên là nhận thức và bác sĩ trị liệu của Linh đã rất tuyệt vời khi hướng dẫn mình tìm thấy những câu trả lời từ tư duy của bản thân.

Có thể nói chuyện với ai đó về những suy nghĩ của bản thân là điều vô cùng mạnh mẽ. Tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp từ một người không thiên vị và được đào tạo sẽ giúp bạn vượt qua quá trình nhanh hơn nhiều.

Finding Sanction with My Trusted Friends

Showing vulnerabilities was not something I would have done a year ago. Especially within the Vietnamese culture, there is always an expectation to present your best image without showing your personal flaws. I went years thinking that I was the only one feeling the way I did.

Photo by Andrea Piacquadio from Pexels

So when I decided to open up with the many things that I was struggling with, it has allowed me to deepen my friendships with them even more. I felt less lonely, more understood, and more accepted by everyone around me. I can finally be the emotional person that I like to be without fear of rejection. I learned that my friends have always seen the best in me and always accepting of who I am.

Để lộ khuyết điểm cá nhân không phải là điều Linh đã làm cách đây một năm. Đặc biệt là trong nền văn hóa Việt Nam, luôn có mong muốn thể hiện hình ảnh đẹp nhất của bạn mà không để lộ khuyết điểm cá nhân. Mình đã mất nhiều năm nghĩ rằng mình là người duy nhất trải qua hội chứng này.

Vì vậy, khi mình quyết định cởi mở với nhiều thứ mà mình đang gặp khó khăn, nó đã cho phép Linh làm sâu sắc thêm tình bạn của mình. Linh cảm thấy bớt cô đơn hơn, hiểu hơn và được mọi người xung quanh chấp nhận nhiều hơn. Cuối cùng thì mình cũng có thể sống tình cảm mà không cần phải sợ bị từ chối.

Conclusion

Self imposter syndrome can be detrimental to our quality of life. It can lead us to seek external validation for self-destructions, making us believe that we are not deserving of the things we have.

In those moments, I think it is so important to be surrounded by our loved ones, so they can remind us that we are just as deserving as anyone. It will require work on our part to equip ourselves with our own internal validation so seeking professional help will be extremely important. If you are out there and are currently going through it, please know that you are not alone.

Hội chứng tự mạo danh có thể gây bất lợi cho chất lượng cuộc sống của chúng ta. Nó có thể khiến chúng ta tìm kiếm sự xác nhận bên ngoài hoặc thậm chí tự hủy hoại bản thân, khiến chúng ta tin rằng chúng ta không xứng đáng với những thứ chúng ta có.

Trong những khoảnh khắc đó, Linh nghĩ rằng điều quan trọng là được bao quanh mình bởi những người thân yêu, vì vậy họ có thể nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cũng xứng đáng như bất kỳ ai. Về phía bản thân, chúng ta sẽ phải nỗ lực để tự trang bị cho mình khả năng xác nhận nội bộ của chính mình, vì vậy việc tìm kiếm sự trợ giúp từ chuyên gia sẽ vô cùng quan trọng. Nếu bạn hiện đang trải qua hội chứng tự mạo danh , hãy biết rằng bạn không đơn độc.

xoxo

Advertisement

2 thoughts on “Dealing with Self Imposter

  1. I think you write wonderfully. Definitely give yourself a pat on the back for you are most certainly a blogger! I occasionally struggle with Imposter Syndrome myself and I found this post to be very relatable. Keep up the great work, but remember to not be so hard on yourself. ❤

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s